Email
   VNN1260 - MegaVNN


ĐỔI MẬT KHẨU EMAIL - CHANGE EMAIL PASSWORD

Kiểm tra trạng thái bộ gõ tiếng Việt và phím Caps Lock trước khi thay đổi
Please make sure that Vietnamese Keyboard Program and Caps Lock are off

Địa chỉ Email :
Email address

(Nhập vào địa chỉ email đầy đủ - Enter your email address)

Mật khẩu cũ :
Old password

(Nhập vào mật khẩu cũ truy nhập email của bạn
Enter your old email password
)

Mật khẩu mới :
New password

(Mật khẩu mới phải bao gồm cả kí tự chữ và số; có chiều dài ít nhất là 6 kí tự;
The new password should be a combination of letters and numbers and must be at least 6 characters long)

Nhập lại mật khẩu mới :
Confirm password

 

Copyright 2003  VDC  All Right Reserved. Legal & Privacy Notices Contact us

v